Adatkezelési Tájékoztató

Bevezető

Az FabLab Győr biztosítja a személyes adatok védelmét. Az FabLab Győr csak azokat az adatokat kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsák, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez az Ügyfél hozzájárul.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a 2016/679. sz. Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) fogalmai szerint az Ön személyes adatainak adatkezelője (továbbiakban: Adatkezelő):

 • Név: MAGYARORSZÁGI TERRE DES HOMMES ALAPITVÁNY LAUSANNE
 • Székhely: 11027 BUDAPEST, BEM RAKPART 50. T. 1
 • Adószám: 18124530-1-41
 • Kapcsolat: fablab.gyor@tdh-europe.org

A MAGYARORSZÁGI TERRE DES HOMMES ALAPITVÁNY LAUSANNE azaz a fablab-gyor.hu honlap tulajdonosa és az adatok kezelője a jelen adatvédelmi szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) ismerteti, hogy hogyan gyűjti, használja, adja át, továbbítja és tárolja ügyfelei személyes adatait.

Az Adatkezelő bármikor jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására annak érdekében, hogy az a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen. Ideértve az Adatkezelő szolgáltatásainak megváltoztatásával kapcsolatos módosításokat is. A jelen Szabályzat változásairól, a változással egyidejűleg tájékoztatjuk az éríntetteket a fablab-gyor.hu honlapon.

Jelen Szabályzat hatálya a Szolgáltató weblapján (https://fablab-gyor.hu) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő linken: https://fablab-gyor.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • 2016/679. sz. Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

Az Infotv. 20. § és a GDPR 12. cikke kimondja, hogy az érintettet (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatni kell az adatkezelés jogalapjáról és az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés alapjául szolgáló jogos érdekről, ha van ilyen, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, adatátvevőkről, EGT-n kívüli adattovábbításról, a tárolás időtartamáról vagy ennek meghatározásának szempontjairól, az érintett jogairól adatkezelés elleni panasz benyújtásának jogáról, a hozzájárulás visszavonásának jogáról.

Fogalommeghatározások

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • Érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy, amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen. Kizárólag természetes személyes minősülnek érintettnek, tehát jogi személyek nem, ezáltal az adatvédelem csak a természetes személyek adatait védi. Viszont személyes adatnak minősül például az egyéni vállalkozó vagy egy cég képviselőjének adatai is (pl.: telefonszáma, email címe, születési helye, ideje stb…)
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Harmadik ország: azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai Gazdasági Térségnek nem tagállama. Az Európai Unió tagállamai köthetnek olyan nemzetközi megállapodásokat, amelyek kiterjednek a személyes adatoknak a harmadik országok vagy nemzetközi szerveztek részére történő továbbítására, ha e megállapodások nem érintik a GDPR vagy az uniósjog egyéb rendelkezéseit.
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • Címzett: akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a hazai joggal összhangban férhetnek szabályoknak;
 • Cookie: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről, mobiltelefonról vagy táblagépről) és vissza is olvas. Vannak ideiglenes cookie-k, amelyek automatikusan törlődnek az eszközről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is).
 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Adatkezelésre vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható módon, a jelen Szabályzatban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli („célhoz kötöttség elve szerint”). Az adatkezelés az Adatkezelő céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik („adattakarékosság”). A pontosság elvének az Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok naprakészek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljainak szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság elve”). Az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat csak céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja („korlátozott tárolhatósás elve”). Az Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy lehetőségeihez mérten megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága. ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”). Az Adatkezelő a bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében egyes adatkezelési műveletekről belső nyilvántartásokat vezet („elszámolhatóság elve”)

Adatkezelés

A fablab-gyor.hu weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Egyéb személyes adatok, pl. az érdeklődés tárgya, üzenet.

Ha megállapítható, hogy nem történt szerződéskötés, úgy az ezzel ellentétes kifejezett érintetti nyilatkozat hiányában, az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 éven belül törlésre kerülnek a személyes adatok.

Amennyiben ügyfélkapcsolat vagy partneri kapcsolat jön létre az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő a fentieket meghaladó adatokat is kezelhet, amelyek a megbízóval megkötendő szerződés előkészítéséhez, illetve a szerződés teljesítéséhez szükségesek és amely adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Amennyiben az ügyfélkapcsolat megszűnik az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat kizárólag addig őrzi meg, amíg ezt a jogszabályok előírják, vagy amíg ehhez neki vagy harmadik személynek jogos érdeke fűződik. Ilyen jogos érdek az, hogy az Adatkezelő képes legyen bizonyos esetleges jogi igényekkel szemben védekezni vagy ilyeneket előterjeszteni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), ennek következtében Adatkezelő a jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatokat a jogviszony megszűnését követő 5 évig (polgári jogi elévülési idő), az adózási dokumentumokat 6 évig, míg a számviteli dokumentumokat 8 évig őrzi és kezeli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonását, illetve a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai úton a 1027 BUDAPEST, BEM RAKPART 50. T. 1 címen
 • e-mail útján a fablab.gyor@tdh-europe.org e-mail címen

Az Érintett tudomásul veszi, hogy a hozzájárulása visszavonása, illetve bizonyos személyes adatokra vonatkozó törlési kérelem azt eredményezi, hogy az Adatkezelő nem tudja a továbbiakban nyújtani a Szolgáltatást. Szerződéskötés esetén előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezeli a személyes adatokat az Adatkezelő, így pl. jogi kötelezettség teljesítése, a szerződés lezárásával kapcsolatos kötelezettségek vagy az Adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdeke.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik az Adatkezelőt. Szolgáltató az előbbi hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

Az adatkezelés célja: Adatkezelő a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. ajánlatkérés,) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. A Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek és adatfeldolgozók

Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve partnerei, illetve ezen Szabályzat további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

Online markeringgel és webanalitikával kapcsolatos személyek:

 • Név: Google LLC (Google Analytics, Google Adwords szolgáltatásai)
 • Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA
 • Kapcsolat: https://www.google.com/intl/hu_hu/contact/
 • Név: Facebook Ireland Ltd.
 • Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • Kapcsolat: https://www.facebook.com/help/

Időpontfoglalással kapcsolatos személyek: 

 • Név: Reservio, s.r.o
 • Székhely: Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300
 • Kapcsolat: https://www.reservio.com/hu/customer-care/

Hírlevél küldéssel kapcsolatos személyek:

 • Név: The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp)
 • Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
 • Kapcsolat: https://mailchimp.com/contact/

A hírlevél küldésével kapcsolatosan megadott személyes adatok kezelése kizárólag az Érintett hozzájárulásának megadásától vagy visszavonásától függ. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a hírlevél feliratkozáskor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím) megkeresse. Továbbá Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett a reklámokról bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy a fent megadott Adatkezelői elérhetőségekre küldött üzenettel. A leiratkozást követően szükséges lehet egy rövid átmeneti időszak, amíg a személyes adatai minden vonatkozó adatbázisból törlésre kerülnek, ezért ha a leiratkozást követően is még kap hírlevelet, úgy ennek ez lehet az oka, de mindent megteszünk, hogy kérését mihamarabb teljesítsük.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
 • Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.
 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Tárhelyszolgáltató:

 • Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968
 • Adószám: 14571332-2-42
 • Kapcsolat: support@tarhely.eu

A fentieken túl az Adatkezelő a tevékenysége nyújtásához alvállalkozókat, teljesítési segédeket és egyéb közreműködőket vehet igénybe, amelyek személyéről Szolgáltató az egyedi szerződésben tájékoztatja Felhasználót.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az előző bekezdésben jelzett adatfeldolgozókkal megkötött szerződései mindenben megfelelnek a GDPR követelményeinek, amely garantálja, hogy az adatfeldolgozók is a GDPR-nak megfelelően járnak el.

Cookie-k (sütik) kezelése

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az Érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

Állandó vagy ideiglenes sütik

A weboldal „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépen, amíg a felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközödön, ameddig azokat manuálisan nem törli a felhasználó.

Munkamenet (session) sütik

Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és a weboldal üzemszerű működéséhez. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információkat, amellyel a felhasználót azonosítani lehetne.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével az Adatkezelő információt gyűjt a felhasználók viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít, hogy a későbbiekben még átláthatóbb, könnyebben használható legyen a weboldal. E sütik nem képesek a felhasználót személy szerint beazonosítani, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.

Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi sütiket (pl. Google AdWords Conversion Tracking) is elhelyezésre kerültek. Ezek biztosítják kampányok sikerességének mérését. Beazonosítást lehetővé tevő információk ennél a sütinél sem tarolódnak.

Célzó vagy reklám sütik

Azzal kapcsolatban gyűjtenek információkat, hogy milyen témák, tartalmak érdekelhetik a felhasználót. E sütik segítségével mérhető a kampányok hatékonysága is és segítenek, hogy a későbbiekben releváns hirdetések jelenjenek meg felhasználó számára. A célzó és reklám sütik nem tudnak beazonosítani a felhasználót, nem gyűjtenek a beazonosításhoz szükséges személyes információkat.

Használatot elősegítő, ún. funkcionális sütik

Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon a tevékenységedet, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyeket megadtál weboldalunkon, mint név, e-mail cím, telefonszám, stb.

Harmadik féltől származó sütik

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatások sütijeit is alkalmazza weboldal. Ebben az esetben a sütik tárolását nem az Adatkezelő felügyeli, így az Adatkezelőnek nincs ráhatása arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.

A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése, kikapcsolása

Böngésző beállítása

A felhasználónak a böngészőjében lehetősége van a sütik beállításait megváltoztatni, kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, de ez később módosítható. A felhasználó a sütiket le is tilthatja vagy korlátozhatja, de a weboldal problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.

Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása

Ahhoz, hogy az Érintett megakadályozza, hogy a Google Analytics sütik információkat gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe.

Erről további információ az alábbi linkeken található:

A sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: https://www.google.com/settings/ads/preferences/

„Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashatsz itt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresd fel az alábbi weboldalakat:

 • http://www.allaboutcookies.org/
 • http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k

 • https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 • http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • https://www.facebook.com/policies/cookies/

A jelen Süti szabályzat a jelen honlap Adatvédelmi szabályzatának elválaszthatatlan részét képezi.

A fenti beállításokat az Érintett által használt minden eszközön és különféle böngészőben külön-külön meg kell tenni.

Ügyféllevelezés

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb egy év elteltével törli. Jogvita fennállása esetén ez az adatkezelési időszak meghosszabbítható a szükséges ideig.

Az Érintettek jogairól való tájékoztatás

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetéséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelési ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

Ha a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan.

Helyesbítés joga

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből
 • megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll
 • a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Érintettek tájékoztatása adatvédelmi Incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

A fentiek szerinti jogok az Adatkezelő elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el a fablab.gyor@tdh-europe.org e-mail címre, illetve írásban az Adatkezelő postacímére. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Jogorvoslati lehetőségei:

 • Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: 2021.03.23.

 

ITT TALÁLSZ MEG MINKET!

Copyright © 2021 FabLab Győr. Minden jog fenntartva. All rights reserved.